Beste gegarandeerde tarieven
 Aankomst
Aankomst
Juridische kennisgeving

De naam Establishment
Bedrijf: CAMPO'VILLAGE VIERZON
Headquarters: CAMPO VILLAGE, 115 RTE DE BELLON 18100 VIERZON
RCS: 84959377700022

Sociale vorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap

Intracommunautair btw-nummer: FR31849593777

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk | RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63-0,118 € / min
De inhoud redactie < br>De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire en indicatieve doeleinden. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden
De site biedt hypertextlinks die verwijzen naar internetsites die door derden zijn gepubliceerd. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de uitgevers van de sites waarnaar verwezen wordt op de Site kan worden ingeschakeld.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens Ondernemingen De site verzamelt de persoonlijke informatie die door gebruikers bij hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden naar de e-mailadressen die door de gebruikers zijn verstrekt van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet de grondrechten van individuen respecteren. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling, gewoonlijk "cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die is gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. Echter, de uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers die, in een dergelijk geval, de toegang tot bepaalde diensten van de site kan blijken te zijn veranderd, of zelfs onmogelijk.
De beveiliging van uitwisselingen Ondernemingen De uitgever verbindt zich alle juridische en technische maatregelen nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig stemt de uitgever in met een middelenverbintenis om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg is de uitgever kan niet garanderen dat haar Gebruikers die de uitgewisseld via de door de Site aangeboden diensten gegevens niet frauduleus zullen worden verzameld door derden.
Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever houdt rechten met betrekking tot bepaalde gegevens beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafische charter, zijn database. Bijgevolg wordt hun offline of online gebruik, gratis of voor een vergoeding, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.
De beschikbaarheid van diensten Ondernemingen De uitgever heeft de plicht van middelen in termen van service toegankelijkheid en zet in plaats van de nodige structuren om de Site toegankelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag te maken. Toch is de uitgever kan de toegang zonder kennisgeving, in het bijzonder voor onderhoud en upgrades te schorten. De Uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan in het bijzonder worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact op te nemen met de dienst na verkoop en in de uitblijven van een bevredigend antwoord of bij het ontbreken van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant kosteloos, waarvan de contactgegevens en doorverwijzing procedures zijn beschikbaar op de website contact opnemen met het toerisme Mediator. www.mtv.travel

Adres consument Mediation
Mediation Reizen Wonen
BP 80303
75.823 Paris Cedex 17
Solicitation telefonisch
U heeft de mogelijkheid van registratie op de lijst verzet tegen Bloctel koud bellen vanaf de site https://conso.bloctel.fr

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.